f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/04/2563 จัดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
2 09/04/2563 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประชุมผ่าน Application Zoom
3 09/04/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
4 27/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-
5 27/03/2563 หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
6 27/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงหล่มสักร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก , สาธารณสุขอำเภอ . อบต.ปากช่อง , สภ.บ้านกลาง , สำนักงานขนส่ง , ตร.ทล. ตู้ยามแยกพ่อขุนฯ , กำนัน และ ผญบ.ในพื้นที่ ฯลฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านตรวจหรือจุดคัดกรองฯ พื้นที่อำเภอหล่มสัก ใ
7 27/03/2563 หมวดทางหลวงตาดกลอยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
8 27/03/2563 หมวดทางหลวงหล่มเก่าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
9 27/03/2563 หมวดทางหลวงนางั่ว ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
10 27/03/2563 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
11 27/03/2563 จัดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
12 27/03/2563 การจัดการประชุม ผ่านระบบ Tele-conference ด้วย Application “Zoom Cloud Meeting” เพื่อชี้แจงแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการของกรมทางหลวง
13 27/03/2563 จัดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
14 20/03/2563 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 10 มีนาคม 63
15 20/03/2563 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 19 มีนาคม 63