f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/02/2567 จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ
2 19/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
3 19/02/2567 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑
4 13/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางห
5 02/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
6 17/01/2567 การปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7 17/01/2567 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
8 16/01/2567 เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารงานพัสดุ (Cop ครั้งที่ 13)
9 16/01/2567 เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ผ่าน ระบบ Application "ZOOM”
10 16/01/2567 จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อและลานกางเต็นท์
11 22/11/2566 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
12 02/11/2566 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566)
13 24/10/2566 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
14 24/08/2566 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
15 24/08/2566 จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.15+575 – กม.17+375