f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ประวัติ
ลงวันที่ 09/11/2561

ประวัติ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

ในระหว่าง ปี พ.ศ.2473 - 2480 ได้มีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสาย ตะพานหิน - เพชรบูรณ์ กรมทางหลวงได้ตั้งหน่วยงานก่อสร้างทางสาย ตะพานหิน - เพชรบูรณ์ ขึ้นที่บ้านหนองพะยอม กม.3+000 ทางสาย 113 ตอน ตะพานหิน - เพชรบูรณ์ ปัจจุบันโดยมีหลวงอนุสรณ์ ยนตร์สิทธิ์ เป็นนายช่างหัวหน้าหมวดควบคุมก่อสร้าง และยุบหน่วยงานก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2475 เป็นเวลา 1 ปีจึงทำการเปิดการก่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2476  โดยหลวงอนุสรณ์ ยนตร์สิทธิ์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และมีนายช่างประจำหน่วยก่อสร้าง  4 คน คือ.-

    1. นายชุ่ม โยธาพันธ์ 

    2. นายเสริมศักดิ์ สินเจิมศิริ

    3. นายจำรัส สืบศิริ   

    4. นายจำปี อรุณประเสริฐ

โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ.-

    1. หน่วยงานก่อสร้างหน่วยที่ 1

ตั้งอยู่ที่เขาทราย มี นายจำรัส สืบศิริ  เป็นนายช่างควบคุมงานก่อสร้าง

    2. หน่วยงานก่อสร้างหน่วยที่ 2

ตั้งอยู่ที่บ้านชนแดน มี นายชุ่ม โยธาพันธ์ เป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้าง ตำแหน่งหัวหน้าหมวดก่อสร้าง

    3. หน่วยก่อสร้างสะพานและท่อ

ตั้งอยู่หน่วยงานหนองพะยอม มี นายเสริมศักดิ์  สินเจิมสิริ  เป็นนายช่างควบคุม

    4. หน่วยสำรวจทาง

มี นายจำปี  อรุณประเสริฐ เป็นหัวหน้า ในปี พ.ศ.2476 หน่วยสำรวจได้ย้ายไปตั้งที่บ้านวังชมพูเพื่อสำรวจและก่อสร้างทางจาก              วังชมภู - เพชรบูรณ์

       เมื่อปี พ.ศ. 2480 หน่วยงานที่ 2 ได้ย้ายจากบ้านชนแดนมาตั้งสำนักงานที่ ตำบลสะเดียง ซึ่งเป็นบริเวณวัดเก่าวัดเจ้าแม่สามเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านซ้ายทางของทางสายเพชรบูรณ์ - หล่มสัก มีเนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา มีนายชุ่ม โยธาพันธ์ เป็นหัวหน้าหมวดก่อสร้างและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แขวงการทางเพชรบูรณ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1” ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – หัวนา ที่ กม.223+797 ด้านซ้ายทาง


'