f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 09/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)  กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มีหน้าที่บำรุงรักษาเส้นทางในความรับผิดชอบ        อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางตลอดจนควบคุมการใช้เส้นทางให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง


'