f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารงานพัสดุ (Cop ครั้งที่ 13)
ลงวันที่ 16/01/2567

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายณัฐฐพล พร้อมมูล รองผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) นางกมลวรรณ ฉัตรถี รองผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายบริหาร) หมวดทางหลวงในสังกัด เเละเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารงานพัสดุ (Cop ครั้งที่ 13) ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เเละเเขวงทางหลวงในสังกัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยมีนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ


'