Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อและลานกางเต็นท์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เชิญชวน พักคน พักรถ ลดอุบัติเหตุ ณ จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง ให้ผู้ขับขี่ได้หยุดแวะพักรถ และผ่อนคลายอิริยาบท ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลานจอดรถที่กว้างขวางร่มรื่น, ห้องน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมบริการลานกางเต็นท์ (ณ ลานกางเต็นท์รถทุกชนิดไม่สามารถขึ้นไปจอดได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักและนักท่องเที่ยว) สำหรับชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ชมพระจันทร์ขึ้นในยามค่ำคืน โดยในขณะนี้ประชาชนที่ต้องการแวะพักผ่อนหรือพักค้างคืน สามารถเข้าพักได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบริการประชาชน อยู่ภายในพื้นที่ “หมวดทางหลวงเขาค้อ” ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ที่ กม.23+600 (ใกล้แยกรื่นฤดี) และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ ห้องน้ำ (พร้อมอาบน้ำ) มีทั้งหมด 15 ห้อง แบ่งเป็น ห้องน้ำชาย 7 ห้อง ห้องน้ำหญิง 7 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ลานกางเต็นท์สามารถรองรับได้ 40 เต็นท์ แบ่งเป็น โซน A จำนวน 10 เต็นท์ โซน B จำนวน 15 เต็นท์ โซน C จำนวน 15 เต็นท์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มลานกางเต็นท์ให้สามารถรองรับนักเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น กล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว กระจายในพื้นที่โดยรอบ สามารถลงทะเบียนเข้าพักออนไลน์ หรือ ติดต่อลงทะเบียนที่จุดบริการนักเที่ยว ณ จุดพักรถและลานกางเต็นท์หมวดทางหลวงเขาค้อ ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน
title
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนาร่วมกับบุคลากรในสังกัดว่าจะปฏิบัติตนตามรอยเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเจตนารมณ์ ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งพึงปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนยึดมั่นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายในหน่วยงาน การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ภายในหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไป