f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 08/06/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
77 08/06/2563 เข้าดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
78 08/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
79 08/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
80 08/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
81 08/06/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงนางั่ว ได้เข้าดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าริมทาง
82 04/06/2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.)
83 03/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563
84 03/06/2563 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
85 03/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
86 03/06/2563 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
87 03/06/2563 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”
88 02/06/2563 เข้าร่วมประชุมโครงการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมเพชบุระ
89 02/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 1 มิถุนายน 2563
90 02/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563