f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอนหล่มสัก – สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔ – กม.๑๒+๔๘๔ 30/03/2564 พช.1/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๘๐๐ – กม.๓๖+๔๓๐ , กม.๓๘+๒๐๐ – กม.๓๘+๘๓๐ 29/03/2564 พช.1/ 8 /2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ 25/03/2564 พช.1/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุง-จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖ – กม.๓๗๗+๑๓๐ 03/03/2564 พช.1/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก (ตอน ๓) ระหว่าง กม.๒๐๙+๙๖๐ - กม.๒๑๐+๒๒๕ 11/06/2563 พช.1/33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒๐๓+๑๕๕ – กม.๒๐๓+๒๒๕ 11/06/2563 พช.1/29/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๓+๒๕๐ - กม.๓๗๓+๒๘๕ 23/04/2563 พช.1/ 5 /2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๕ ตอนเขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.๑+๖๓๕ - กม.๑+๖๖๕ 25/05/2563 พช.1/ 2 /2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๓ ตอนทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ระหว่าง กม.๓+๙๙๐ - กม.๔+๐๔๐ 23/06/2563 พช.1/4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๗+๘๒๕ 04/03/2563 พช.1/1/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940 - กม.342+020 25/03/2562 พช.1/3/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๐+๕๒๕ - กม.๒๖๒+๑๐๐ 18/03/2562 พช.1/5/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนสักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๓+๗๗๕ 15/03/2562 พช.1/7/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๘+๖๓๗ - กม.๒๖๐+๕๒๕ 15/03/2562 พช.1/4/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 พช.1/ 41 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ