f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 25/04/2565 551/30/65/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ 23/02/2565 551/30/65/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 28/01/2565 551/-/65/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ระหว่าง กม.๗๙+๐๔๐-กม.๘๐+๐๓๐,กม.๙๔+๔๕๐-กม.๙๔+๗๕๐,กม.๙๖+๕๒๕-กม.๙๖+๘๔๕,กม.๙๘+๓๐๕-กม.๙๙+๔๗๕ 26/04/2565 พช.1/25/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอนหล่มสัก – สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔ – กม.๑๒+๔๘๔ 30/03/2564 พช.1/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๘๐๐ – กม.๓๖+๔๓๐ , กม.๓๘+๒๐๐ – กม.๓๘+๘๓๐ 29/03/2564 พช.1/ 8 /2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ 25/03/2564 พช.1/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุง-จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖ – กม.๓๗๗+๑๓๐ 03/03/2564 พช.1/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 14/09/2564 พช.1/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก (ตอน ๓) ระหว่าง กม.๒๐๙+๙๖๐ - กม.๒๑๐+๒๒๕ 11/06/2563 พช.1/33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒๐๓+๑๕๕ – กม.๒๐๓+๒๒๕ 11/06/2563 พช.1/29/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๓+๒๕๐ - กม.๓๗๓+๒๘๕ 23/04/2563 พช.1/ 5 /2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๕ ตอนเขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.๑+๖๓๕ - กม.๑+๖๖๕ 25/05/2563 พช.1/ 2 /2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๓ ตอนทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ระหว่าง กม.๓+๙๙๐ - กม.๔+๐๔๐ 23/06/2563 พช.1/4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๗+๘๒๕ 04/03/2563 พช.1/1/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ