แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 18/05/2565 พช.1/43/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 06/05/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 28/03/2565 พช.1/40/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 01/03/2565 พช.1/41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๓๑+๗๓๐ - กม.๓๑+๙๘๕ 01/03/2565 พช.1/42/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 14/02/2565 คค 06035/(eb)11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน ๔ รายการ 14/02/2565 551/30/65/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 09/02/2565 คค06035/(eb) 10 /2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ 18/01/2565 พช.1/36/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ 18/01/2565 พช.1/37/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 18/01/2565 คค 06035/24/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๘ ตอน หล่มสัก-น้ำก้อ ระหว่าง กม.๓+๖๐๐ - กม.๔+๑๐๐ 18/01/2565 พช.1/34/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน ตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.๖๘+๖๘๕-กม.๖๘+๗๔๕ 18/01/2565 พช.1/35/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม-ถ้ำน้ำบัง ตอน ๑ ที่ กม.๐+๐๐๐ 08/12/2564 พช.1/20/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๕๐๐ 22/12/2564 พช.1/30/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 146 รายการ