f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจัก-ยานพาหนะชำรุด(งานนอกเงินทุน) 30/11/2566 พช.1/(พ.4)/01/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๖๖+๔๒๕ - กม.๓๖๘+๖๕๐ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 25/09/2566 พช.1/35/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) 25/07/2566 พช.1/(พ.4)/04/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสน้างอาคารบ้านพักรองสารวัตร บ้านพักจ่ากอง อาคารไม้ ๒ ชั้น หลังคากระเบื้อง ๒ หลัง และอาคารบ้านพักชั้นประทวน อาคารไม้ ๒ ชั้น หลังคากระเบื้อง จำนวน ๒ หลัง(๒๐ห้อง) 04/07/2566 พช.1/(พ.4)/03/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๘๐-กม.๒๖๒+๒๕๕ LT. 16/03/2566 พช.1/34/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพื่อความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.145+000-กม.150+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตะเบาะ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 21/02/2566 พช.1/33/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ 06/02/2566 พช.1/32/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2325 ตอน เขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.0+425-กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/01/2566 พช.1/31/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 12/01/2566 พช.1/(พ.4/)02/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.150+350-กม.152+350 หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 12.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร 26/12/2565 พช.1/30/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ประกาศขายทอดตลาดต้นไม้เบญจพรรณ 29/11/2565 พช.๑/(พ.๑)/๐๑/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๒๑+๘๑๐-กม.๒๓๖+๔๘๕ (เป็นช่วงๆ) 01/12/2565 พช.1/27/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 24/11/2565 พช.1/24/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม 21/11/2565 พช.1/21/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐-กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 21/11/2565 พช.1/22/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 151 รายการ