f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/09/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/02/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๘๐-กม.๒๖๒-๒๕๕ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/02/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพื่อความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.145+000-กม.150+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตะเบาะ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/01/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2325 ตอน เขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.0+425-กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/01/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2196 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/12/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.150+350-กม.152+350 หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 12.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๒๑+๘๑๐-กม.๒๓๖+๔๘๕ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม ยกเลิกแผน
9 10/11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 193 รายการ