f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.368+650-กม.369+850 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 17/06/2567 คค 06035/(eb)41/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงน้ำหนาว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 17/06/2567 คค 06035/(eb)39/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.2+350-กม.4+475 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 17/06/2567 คค 06035/(eb)40/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง 2 ช่องจราจรเดิม คันทางกว้าง 9.00 เมตร เป็นความกว้าง 12.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวนา-กกโอ ระหว่าง กม.2+500-กม.6+000 10/06/2567 คค06035/(eb)38/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวนา-กกโอ ระหว่าง กม.6+000-กม.8+900 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 10/06/2567 คค06035/(eb)37/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 05/06/2567 คค 06035/(eb)35/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) 06/06/2567 พช.1/(พ.4)/02/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 22/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 22/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) 29/08/2566 พช.1/(พ.4)/04/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 07/11/2565 คค 06035/(eb)8/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ 05/10/2565 คค06035/(eb)3/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 05/10/2565 คค06035/(eb)2/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 17/05/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 10/03/2565 คค 06035/(eb)11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ