f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/12/2563 311,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/12/2563 221,201.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/12/2563 2.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตตรายาง จำนวน 8 รายการ 23/12/2563 5,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 32,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 14/12/2563 478,027.86 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 14/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/12/2563 140,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 14/12/2563 322,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 14/12/2563 27,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 09/12/2563 41,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 09/12/2563 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 09/12/2563 443,885.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 958 รายการ