f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 17,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/02/2567 12,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 483,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 61,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 488,675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 20/02/2567 92,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50 รายการ 20/02/2567 65,411.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 272,914.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 10,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 54,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 12/02/2567 190,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 21 รายการ 07/02/2567 27,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 07/02/2567 5,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 497,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,820 รายการ