f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 08/02/2564 13,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะนำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 17/03/2564 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 03/02/2564 139,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาถางป่าและตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 03/02/2564 497,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 03/02/2564 496,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 17 รายการ 02/02/2564 54,098.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 18 รายการ 29/01/2564 54,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 28/01/2564 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานจำนวน 2 รายการ 28/01/2564 11,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 28/01/2564 27,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2564 448,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 21/01/2564 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 62 รายการ 21/01/2564 62,319.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/01/2564 6,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 316,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 958 รายการ