f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 231,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 รายการ 18/01/2564 316,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 491,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 14/01/2564 175,631.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 12/01/2564 8,858.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 151,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/01/2564 173,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 12/01/2564 25,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 06/01/2564 360,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 162,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 14 รายการ 04/01/2564 18,939.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 04/01/2564 79,645.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 958 รายการ