f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2564 241,905.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 08/04/2564 492,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 08/04/2564 6,701.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 08/04/2564 47,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 08/04/2564 23,781.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 08/04/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒๓ รายการ 08/04/2564 20,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/04/2564 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/03/2564 239,209.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 01/04/2564 7,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 01/04/2564 15,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 153,303.71 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างงานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 31/03/2564 320,662.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 958 รายการ