f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.233+950- กม.234+600, กม.239+700-กม.240+300 10/04/2567 4,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.5+000-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน 5 ระหว่าง กม.5+000-กม.8+950 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+765-กม.11+465 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.413+000-กม.420+000 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอน สักหลง-วังมล ระหว่าง กม.7+500-กม.12+260 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข2275 ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ตอน2 ระหว่าง กม.176+135-กม.176+600,กม.183+580-กม.184+000,กม.189+255-กม.191+000 10/04/2567 3,210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.2+598-กม.8+035 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,565,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.13+500-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน ห้วยสนามทราย-โคกมน ระหว่าง กม.0+513-กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ 25/03/2567 9,292.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 25/03/2567 6,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 25/03/2567 498,419.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน (Ultra-High Water Pressure) จำนวน 1 รายการ 25/03/2567 495,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 29 รายการ 19/03/2567 65,582.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,820 รายการ