f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1126 10/04/2562 เปิดจุดบริการทั่วไทยเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
1127 04/04/2562 ไฟสัญญาณจราจรแยกพ่อขุนผาเมืองใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
1128 02/04/2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
1129 02/04/2562 จัดประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
1130 28/03/2562 ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
1131 28/03/2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2562
1132 25/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วย นายแสงทอง พาแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
1133 20/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
1134 20/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมการวางแผนการใช้แม็คโครเล็ก, เครื่องตัดหญ้า และรถบดสั่นสะเทือน
1135 19/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
1136 14/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์
1137 12/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่หมวดทางหลวงตาดกลอย
1138 12/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่หมวดทางหลวงหล่มเก่า
1139 06/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1140 26/02/2562 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2/2562)