f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
286 30/07/2562 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา
287 30/07/2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์
288 24/07/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
289 24/07/2562 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
290 24/07/2562 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการประชารัฐร่วมใจสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
291 24/07/2562 ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา และ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน
292 24/07/2562 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก
293 24/07/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
294 24/07/2562 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
295 22/07/2562 เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
296 22/07/2562 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
297 19/07/2562 เข้าร่วมประชุมคณะโครงการประชารัฐร่วมใจสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
298 18/07/2562 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ เริ่มจากสุขภาพดี
299 12/07/2562 เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
300 10/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน