f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1816 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/12/2561 240,653.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1817 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๒๒๘+๑๙๐ - กม.๒๒๙+๔๔๕ ด้านขวาทาง 28/02/2562 9,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1818 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอน นายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๓+๔๓๕ - กม.๑๕+๑๒๐ 13/02/2562 9,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1819 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 19/03/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1820 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 91,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1821 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1822 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 35,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1823 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1824 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1825 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 45 รายการ 16/12/2561 22,757.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1826 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1827 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 16/12/2561 83,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1828 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1829 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 16/12/2561 333,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1830 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 16/12/2561 498,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,816 ถึง 1,830 จาก 1,851 รายการ