f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1801 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 26/12/2561 12,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1802 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1803 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพานหนะ จำนวน 8 รายการ 26/12/2561 7,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1804 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1805 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 18 รายการ 26/12/2561 52,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1806 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม – ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ – กม.๐+๕๗๖ 14/01/2562 2,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
1807 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๕+๑๐๐ – กม.๒๐๕+๘๕๐ RT., กม.๒๐๗+๐๕๐ – กม.๒๐๗+๗๐๐ RT 14/01/2562 9,999,900.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
1808 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจรจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 44,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1809 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/12/2561 151,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1810 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 25/12/2561 383,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1811 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 3,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1812 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1813 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 25/12/2561 66,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1814 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 25/12/2561 34,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1815 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 277,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,801 ถึง 1,815 จาก 1,851 รายการ