f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1756 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 04/01/2562 498,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1757 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 49,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1758 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 156,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1759 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 152,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1760 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตรายชนิกกำแพงคอนกรีต จำนวน 10 เมตร จำนวน 1 งาน 03/01/2562 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1761 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 03/01/2562 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1762 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1763 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1764 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 03/01/2562 6,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1765 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 36,077.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1766 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1767 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 40 รายการ 02/01/2562 23,796.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1768 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1769 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1770 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 26/12/2561 12,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,756 ถึง 1,770 จาก 1,820 รายการ