f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1741 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 4,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1742 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/01/2562 108,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1743 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 130,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1744 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 22/01/2562 137,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1745 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1746 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 1,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1747 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 204,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1748 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 15/01/2562 255,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1749 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง จำนวน 1งาน 08/01/2562 497,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1750 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 08/01/2562 312,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1751 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ้ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 245,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1752 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1753 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 08/01/2562 76,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1754 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 1,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1755 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 08/01/2562 227,171.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 1,820 รายการ