f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
151 27/03/2563 หมวดทางหลวงตาดกลอยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
152 27/03/2563 หมวดทางหลวงหล่มเก่าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
153 27/03/2563 หมวดทางหลวงนางั่ว ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
154 27/03/2563 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
155 27/03/2563 จัดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
156 27/03/2563 การจัดการประชุม ผ่านระบบ Tele-conference ด้วย Application “Zoom Cloud Meeting” เพื่อชี้แจงแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการของกรมทางหลวง
157 27/03/2563 จัดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
158 20/03/2563 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 10 มีนาคม 63
159 20/03/2563 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 19 มีนาคม 63
160 20/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1จัดชุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่แก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง
161 20/03/2563 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 10 มีนาคม 63
162 20/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1จัดชุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่แก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง
163 18/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1จัดชุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่แก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง
164 17/03/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID -19
165 13/03/2563 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”