f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66090009812
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมางบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,229,300.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 08/09/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ