f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110022730
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 50,000,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 10/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ