f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64030016469
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post (RGP)) จำนวน 1,331 ต้น
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,471,360.87 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/03/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ