f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 18/10/2565 พช.1/13/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
47 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง ) 18/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.227+705-กม.227+955 RT. 06/10/2565 พช.1/12/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
49 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 04/10/2565 คค 06035/(eb)8/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
50 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน ระหว่าง กม.49+490-กม.49+540 03/10/2565 พช.1/6/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ตอน 1 ระหว่าง กม.216+715-กม.218+385 LT., RT. 30/09/2565 พช.1/11/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.354+100-กม.355+830 30/09/2565 พช.1/9/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๑๙+๙๐๐-กม.๒๒๐+๗๐๐ , กม.๒๒๑+๔๐๐-กม.๒๒๓+๘๕๐ และ กม.๒๒๕+๗๐๐-กม.๒๒๖+๖๐๐ 30/09/2565 พช.1/18/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
54 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ 26/09/2565 คค06035/(eb)3/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงตาดกลอย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 26/09/2565 พช.1/1/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
56 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 26/09/2565 คค06035/(eb)2/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๗+๗๐๐-กม.๒๔๙+๒๗๐ LT. และ กม.๒๔๙+๗๐๐-กม.๒๕๐+๒๐๐ LT. 30/08/2565 พช.1/45/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 24/05/2565 พช.1/43/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
59 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 12/05/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
60 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 04/04/2565 พช.1/40/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 175 รายการ