f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ 06/02/2566 พช.1/32/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2325 ตอน เขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.0+425-กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/01/2566 พช.1/31/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 12/01/2566 พช.1/(พ.4/)02/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.150+350-กม.152+350 หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 12.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร 26/12/2565 พช.1/30/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 ประกาศขายทอดตลาดต้นไม้เบญจพรรณ 29/11/2565 พช.๑/(พ.๑)/๐๑/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๒๑+๘๑๐-กม.๒๓๖+๔๘๕ (เป็นช่วงๆ) 01/12/2565 พช.1/27/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 24/11/2565 พช.1/24/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม 21/11/2565 พช.1/21/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
39 งานจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐-กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 21/11/2565 พช.1/22/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
40 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 21/11/2565 พช.1/26/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
41 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๒๐ - กม.๑๒๘+๐๐๐ 11/11/2565 พข.1/25/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
42 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๙+๖๕๐-กม.๑๐+๑๒๐ 07/11/2565 พช.1/20/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
43 งานจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๙+๔๗๔-กม.๒๕๓+๓๑๔ 04/11/2565 พช.1/19/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
44 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+500-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) 01/11/2565 พช.1/23/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
45 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก , น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่างกม.๓๕๗+๖๐๐-กม.๓๖๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 01/11/2565 พช.1/17/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 175 รายการ