f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1696 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 551/60/62/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1697 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 15/01/2562 551/60/62/71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1698 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง จำนวน 1งาน 08/01/2562 551/-/62/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1699 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 08/01/2562 551/60/62/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1700 วัสดุเบ้ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 551/-/62/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1701 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 551/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1702 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 08/01/2562 551/60/62/66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1703 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 551/-/62/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1704 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 08/01/2562 551/35/62/7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1705 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 04/01/2562 551/60/62/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1706 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/45/62/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1707 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/60/62/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1708 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/60/62/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1709 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตรายชนิกกำแพงคอนกรีต จำนวน 10 เมตร จำนวน 1 งาน 03/01/2562 551/-/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1710 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 03/01/2562 551/-/62/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,696 ถึง 1,710 จาก 1,763 รายการ