f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1666 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 551/-/62/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1667 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 08/01/2562 551/35/62/7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1668 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 04/01/2562 551/60/62/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1669 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/45/62/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1670 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/60/62/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1671 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/60/62/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1672 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตรายชนิกกำแพงคอนกรีต จำนวน 10 เมตร จำนวน 1 งาน 03/01/2562 551/-/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1673 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 03/01/2562 551/-/62/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1674 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 551/-/62/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1675 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 551/-/62/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1676 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 03/01/2562 551/45/62/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1677 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 551/-/62/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1678 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 551/60/62/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1679 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 40 รายการ 02/01/2562 551/-/62/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1680 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,666 ถึง 1,680 จาก 1,726 รายการ