f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1651 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 551/60/62/104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1652 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 551/60/62/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1653 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 3 รายการ 20/02/2562 551/35/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1654 ซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 551/30/62/10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1655 ซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 14/02/2562 551/30/62/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1656 ซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 14/02/2562 551/30/62/08 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1657 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 551/60/62/101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1658 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 551/-/62/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1659 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 13/02/2562 551/45/62/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1660 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 551/60/62/102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1661 วัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 13/02/2562 551/60/62/97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1662 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/02/2562 551/60/62/98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1663 จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 551/-/62/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1664 ซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 14/02/2562 551/30/62/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1665 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08/02/2562 551/40/62/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,651 ถึง 1,665 จาก 1,763 รายการ