f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1621 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 13/03/2562 551/-/62/129 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1622 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 13/03/2562 551/-/62/128 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1623 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/03/2562 551/45/62/127 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1624 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 48 รายการ 11/03/2562 551/-/62/126 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1625 งานจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แก้วงอย - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๑๘+๕๒๘ 02/04/2562 พช.1/43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1626 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 11/03/2562 551/60/62/125 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1627 วัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 07/03/2562 551/60/62/121 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1628 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆจำนวน 1 รายการ 07/03/2562 551/-/62/124 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1629 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 551/-/62/123 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1630 วัสดุดยธา จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 551/60/62/122 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1631 จ้างเหมางานทาสีคอนกรีตกันอันตราย จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 551/-/62/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1632 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 551/60/62/119 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1633 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 551/60/62/120 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1634 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9000 ลิตร 28/02/2562 551/35/62/10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1635 จ้างผลิตตรายาง จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 551/-/62/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 1,763 รายการ