f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน ห้วยสนามทราย-โคกมน ระหว่าง กม.0+513-กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) 26/03/2567 คค06035/(eb)2/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๖๖+๔๒๕ - กม.๓๖๘+๖๕๐ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 19/09/2566 พช.1/35/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 งานจ้างเหมางบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว 11/09/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/05/2566 551/60/66/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๘๐-กม.๒๖๒+๒๕๕ LT. 08/03/2566 พช.1/34/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพื่อความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.145+000-กม.150+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตะเบาะ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 15/02/2566 พช.1/33/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ 27/01/2566 พช.1/32/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2325 ตอน เขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.0+425-กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 23/01/2566 พช.1/31/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
39 งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.150+350-กม.152+350 หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 12.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร 20/12/2565 พช.1/30/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
40 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๒๑+๘๑๐-กม.๒๓๖+๔๘๕ (เป็นช่วงๆ) 26/11/2565 พช.1/27/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
41 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๘+๗๐๐-กม.๒๗๓+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) 07/11/2565 551/-/66/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
42 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 17/11/2565 พช.1/24/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
43 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม 15/11/2565 พช.1/21/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
44 งานจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐-กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 14/11/2565 พช.1/22/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
45 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 10/11/2565 พช.1/26/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 209 รายการ