f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940 - กม.342+020 25/03/2562 พช.1/3/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๐+๕๒๕ - กม.๒๖๒+๑๐๐ 18/03/2562 พช.1/5/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนสักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๓+๗๗๕ 15/03/2562 พช.1/7/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๘+๖๓๗ - กม.๒๖๐+๕๒๕ 15/03/2562 พช.1/4/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 พช.1/ 41 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 พช.1/ 40 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
22 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 19/03/2562 พช.1/29/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒+๓๒๕ – กม.๔+๘๒๕ 19/09/2562 พช.1/42/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
24 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๒) ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ – กม.๘+๗๐๐ 19/09/2562 พช.1/38/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
25 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๑๓+๓๒๕ – กม.๑๕+๘๗๕ 16/08/2562 พช.1/ 37 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๓) ระหว่าง กม. ๑๐+๘๐๐ – กม.๑๓+๓๒๕ 16/08/2562 พช.1/ 35 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
27 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน สักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๙+๗๒๙ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๕ ตอน หล่มเก่า-วังบาล ที่ กม.๐+๐๐๐ 28/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 27 จาก 27 รายการ