f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 11/2562) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
ลงวันที่ 03/12/2562

วันที่ (26 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนายแสงทอง พาแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางสาวจารุวรรณ สีสัตย์ซื่อ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายบริหาร) เข้าร่วมประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 11/2562) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

 

'