f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0503 ตอน หัวนา – สักหลง ระหว่าง กม.258+100 - กม.259+175 (เเยกโคกหนองม่วง)
ลงวันที่ 18/10/2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มอบหมายให้ นายวรวุฒิ วิทยาพาสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0503 ตอน หัวนา – สักหลง ระหว่าง กม.258+100 - กม.259+175 (เเยกโคกหนองม่วง) โดยมีนายสุรศักดิ์ ใจสนธิ์ หัวหน้างานวางเเผน นายธราวุฒิ หรัญรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงหล่มสัก และนายโกวิท ไพรไพศาล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้บรรยายรายละเอียด และรูปแบบการก่อสร้าง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


'