f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
รายงานสถานการณ์ COVID-19
ลงวันที่ 01/02/2564
รายงานสถานการณ์ COVID-19
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

'