f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
ลงวันที่ 14/09/2563
วันนี้ (14 กันยายน 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.30 น.ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

'