f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
จัดการประชุมช่างควบคุมงาน
ลงวันที่ 10/07/2563
นนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดการประชุมช่างควบคุมงาน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ชี้แจงทำความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

'