f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
ลงวันที่ 22/05/2563
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.30 น.
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

'