f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 09/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 09/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงตาดกลอย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 22/08/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๗+๗๐๐-กม.๒๔๙+๒๗๐ LT. และ กม.๒๔๙+๗๐๐-กม.๒๕๐+๒๐๐ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 22/04/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 15/02/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๓๑+๗๓๐-กม.๓๑+๙๘๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 25/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 24/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 11/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ โดยวิธีคัดเลือก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 11/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ โดยวิธีคัดเลือก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 10/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน ตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.๖๘+๖๘๕-กม.๖๘+๗๔๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 228 รายการ