f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 19/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก , น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่างกม.๓๕๗+๖๐๐-กม.๓๖๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 19/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๙+๖๕๐-กม.๑๐+๑๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 19/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๒๐-กม.๑๒๘+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 21/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๑๙+๙๐๐-กม.๒๒๐+๗๐๐ , กม.๒๒๑+๔๐๐-กม.๒๒๓+๘๕๐ และ กม.๒๒๕+๗๐๐-กม.๒๒๖+๖๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 20/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.354+100-กม.355+830 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 20/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ตอน 1 ระหว่าง กม.216+715-กม.218+385 LT., RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 20/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน ระหว่าง กม.49+490-กม.49+540 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 20/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.227+705-กม.227+955 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 20/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 09/09/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 228 รายการ