f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 551/-/64/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
92 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 14/12/2563 551/-/64/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
93 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/12/2563 551/60/64/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
94 วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 14/12/2563 551/60/64/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
95 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 14/12/2563 551/70/64/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 09/12/2563 551/30/64/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 09/12/2563 551/30/64/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
98 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 09/12/2563 551/60/64/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
99 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 551/60/64/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
100 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 09/12/2563 551/-/64/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
101 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 09/12/2563 551/-/64/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
102 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 13 รายการ 09/12/2563 551/-/64/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
103 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 41 รายการ 09/12/2563 551/-/64/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 09/12/2563 551/45/64/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
105 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 551/35/64/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 867 รายการ