f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 14/10/2563 พช.1/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 14/10/2563 พช.1/22/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
108 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 14/10/2563 พช.1/15/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงแคมป์สน (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/10/2563 พช.1/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ (๑ หลัง) 12/10/2563 พช.1/21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน ๒ รายการ 09/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน ๗ รายการ 09/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน ๕ รายการ 09/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน ๓๓ รายการ 21/07/2563 พช.1/(พ.4)/02/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางหลวง-หมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง - ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๑+๖๗๕ 08/07/2563 พช.1/52/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนเข็กน้อย - แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๓๕+๑๕๐ - กม.๓๓๕+๑๘๐ (RT) 26/06/2563 พช.1/51/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 11/06/2563 พช.๑ / (พ.๔) /๐๑/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบบำรุงปกติ) งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว - ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๒๓+๕๔๐ - กม.๒๓+๖๒๐ 15/05/2563 พช.1/49/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.375+941 - กม.375+963(RT.) 13/05/2563 พช.1/50/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
120 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน - อีเลิศ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๗๕ - กม.๑๑+๙๕๓ , กม.๒๔+๐๓๒ - กม.๒๔+๘๑๐ , กม.๔๑+๘๗๔ - กม.๔๒+๖๕๒ , กม.๕๖+๒๗๒ - กม.๕๗+๐๕๐ 21/04/2563 พช.1/34/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 175 รายการ