f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๑+๘๙๖ – กม.๒๑๕+๕๕๐ (เป็นช่วงๆ) 30/11/2563 พช.1/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๘๗๕ , กม.๑๕+๕๕๐ – กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ 30/11/2563 พช.1/16/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
108 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๘๔+๙๕๐ – กม.๔๑๘+๓๙๐ (เป็นช่วงๆ) 30/11/2563 พช.1/4/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ-ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๒+๔๙๕ - กม.๓๗๓+๙๕๑ (เป็นช่วงๆ) ,กม.๓๙๐+๑๕๐ – กม.๔๑๘+๔๕๕ (เป็ 26/11/2563 พช.1/27/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๕ ตอนหล่มเก่า – วังบาล ตอน ๒ ที่ กม.๖+๒๐๐ 26/11/2563 พช.1/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการ-ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๒+๔๙๗ – กม.๒๐๓+๑๐๐ , กม.๒๐๙+๓๐๐ – กม.๒๐๙+๖๙๘ 18/11/2563 พช.1/34/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ-ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน – กกกะทอน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘+๑๗๕ - กม.๕๐+๖๕๐ (เป็นช่วงๆ) 18/11/2563 พช.1/3/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัย-ทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 18/11/2563 พช.1/5/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความ-ปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๕+๑๐๕ - กม.๑๘+๓๖๗ (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 พช.1/1/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๘๐๔ – กม.๒๒+๔๔๖ (เป็นช่วงๆ) 18/11/2563 พช.1/2/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอนหล่มสัก – สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔ – กม.๑๒+๔๘๔ 18/11/2563 พช.1/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนกกกะทอน – ด่านดู่ ระหว่าง กม.๒๙๒+๐๐๐ – กม.๒๙๒+๔๗๐ 18/11/2563 พช.1/26/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๘๐๐ – กม.๓๖+๔๓๐ , กม.๓๘+๒๐๐ – กม.๓๘+๘๓๐ 18/11/2563 พช.1/ 8 /2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่–ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓๐+๘๕๔–กม.๑๓๑+๑๕๔ , กม.๑๓๒+๓๐๖–กม.๑๓๒+๕๗๖,กม.๑๓๓+๗๙๐–กม.๑๓๔+๓๓๐ 25/11/2563 พช.1/10/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
120 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ 18/11/2563 พช.1/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 197 รายการ