f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.356+940 - กม.365+371 (เป็นช่วงๆ) 23/09/2564 คค 06035/29/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
77 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.248+900-กม.273+505 (เป็นช่วงๆ) 23/09/2564 คค 06035/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
78 โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.๒๘๒+๙๗๐-กม.๒๘๔+๕๕๐ , กม.๒๘๙+๗๗๕-กม.๒๙๑+๗๔๐ 29/09/2564 พช.1/44/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
79 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 19/08/2564 พช.1/(พ.4)/03/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
80 ประกาศผลขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 15/03/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
81 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด(งานนอกเงินทุน) 19/02/2564 พช.1/(พ.4)/02/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
82 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะนำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 09/02/2564 พช.1/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
83 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่ – ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๑๓+๘๐๐ – กม.๑๔๓+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) 30/11/2563 พช.1/17/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
84 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๑+๘๙๖ – กม.๒๑๕+๕๕๐ (เป็นช่วงๆ) 30/11/2563 พช.1/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
85 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๘๗๕ , กม.๑๕+๕๕๐ – กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ 30/11/2563 พช.1/16/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
86 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๘๔+๙๕๐ – กม.๔๑๘+๓๙๐ (เป็นช่วงๆ) 30/11/2563 พช.1/4/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
87 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ-ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๒+๔๙๕ - กม.๓๗๓+๙๕๑ (เป็นช่วงๆ) ,กม.๓๙๐+๑๕๐ – กม.๔๑๘+๔๕๕ (เป็ 26/11/2563 พช.1/27/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
88 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๕ ตอนหล่มเก่า – วังบาล ตอน ๒ ที่ กม.๖+๒๐๐ 26/11/2563 พช.1/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
89 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการ-ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๒+๔๙๗ – กม.๒๐๓+๑๐๐ , กม.๒๐๙+๓๐๐ – กม.๒๐๙+๖๙๘ 18/11/2563 พช.1/34/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
90 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ-ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน – กกกะทอน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘+๑๗๕ - กม.๕๐+๖๕๐ (เป็นช่วงๆ) 18/11/2563 พช.1/3/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 175 รายการ