f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 07/03/2565 พช.1/41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
62 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๓๑+๗๓๐ - กม.๓๑+๙๘๕ 07/03/2565 พช.1/42/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
63 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 01/03/2565 คค 06035/(eb)11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 15/02/2565 คค06035/(eb) 10 /2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2565 พช1/(พ.4)/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ 24/01/2565 พช.1/36/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
67 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ 24/01/2565 พช.1/37/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
68 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๕๐๐ 28/12/2564 พช.1/30/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
69 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๙๘+๕๐๐-กม.๔๑๓+๒๐๐(เป็นช่วงๆ 28/12/2564 พช.1/22/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
70 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ตอน 1 ระหว่าง กม.234+625-กม.238+615 RT. 14/12/2564 พช.1/32/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
71 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ตอน 1 ระหว่าง กม.413+200-กม.417+335 09/12/2564 พช.1/31/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
72 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.335+180-กม.335+225(RT.) 14/12/2564 พช.1/29/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 29/09/2564 พช.1/47/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
74 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๐๐-กม.๒๗๓+๕๐๕ (เป็นช่วงๆ) 27/09/2564 พช.1/46/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
75 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 27/09/2564 คค 06035/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 175 รายการ