f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.5+000-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)10/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน 5 ระหว่าง กม.5+000-กม.8+950 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)9/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+765-กม.11+465 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)8/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.413+000-กม.420+000 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)6/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอน สักหลง-วังมล ระหว่าง กม.7+500-กม.12+260 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)3/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข2275 ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ตอน2 ระหว่าง กม.176+135-กม.176+600,กม.183+580-กม.184+000,กม.189+255-กม.191+000 02/04/2567 คค06035/(eb)4/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
22 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.2+598-กม.8+035 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)5/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.13+500-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)1/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
24 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน ห้วยสนามทราย-โคกมน ระหว่าง กม.0+513-กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค06035/(eb)2/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
25 ขายทอดตลาดเครื่องจัก-ยานพาหนะชำรุด(งานนอกเงินทุน) 30/11/2566 พช.1/(พ.4)/01/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๖๖+๔๒๕ - กม.๓๖๘+๖๕๐ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 25/09/2566 พช.1/35/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
27 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) 25/07/2566 พช.1/(พ.4)/04/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
28 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสน้างอาคารบ้านพักรองสารวัตร บ้านพักจ่ากอง อาคารไม้ ๒ ชั้น หลังคากระเบื้อง ๒ หลัง และอาคารบ้านพักชั้นประทวน อาคารไม้ ๒ ชั้น หลังคากระเบื้อง จำนวน ๒ หลัง(๒๐ห้อง) 04/07/2566 พช.1/(พ.4)/03/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
29 งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๘๐-กม.๒๖๒+๒๕๕ LT. 16/03/2566 พช.1/34/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
30 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพื่อความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.145+000-กม.150+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตะเบาะ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 21/02/2566 พช.1/33/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 175 รายการ