f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอนหล่มสัก – สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔ – กม.๑๒+๔๘๔ 12/11/2563 พช.1/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
92 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนกกกะทอน – ด่านดู่ ระหว่าง กม.๒๙๒+๐๐๐ – กม.๒๙๒+๔๗๐ 12/11/2563 พช.1/26/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
93 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๘๐๐ – กม.๓๖+๔๓๐ , กม.๓๘+๒๐๐ – กม.๓๘+๘๓๐ 12/11/2563 พช.1/ 8 /2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
94 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่–ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓๐+๘๕๔–กม.๑๓๑+๑๕๔ , กม.๑๓๒+๓๐๖–กม.๑๓๒+๕๗๖,กม.๑๓๓+๗๙๐–กม.๑๓๔+๓๓๐ 12/11/2563 พช.1/10/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
95 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ 12/11/2563 พช.1/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
96 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอนบุ่งน้ำเต้า – บ้านกลาง ระหว่าง กม.๘+๒๑๓ – กม.๙+๑๔๓ , กม.๙+๔๔๒ – กม.๙+๗๗๒ 12/11/2563 พช.1/9/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
97 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุง-จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖ – กม.๓๗๗+๑๓๐ 11/11/2563 พช.1/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
98 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอนนายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๙๗๓ 11/11/2563 พช.1/13/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
99 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๓+๒๑๓ – กม.๒๑๔+๘๓๓ (เป็นช่วงๆ) 10/11/2563 พช.1/24/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
100 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยาน-แห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๐+๘๙๙ – กม.๑๗+๖๕๒ (เป็นช่วงๆ) 10/11/2563 พช.1/19/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
101 านจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ – กม.๑๑+๔๗๐ , กม.๑๒+๓๓๐ – กม.๑๒+๕๘๐ 09/11/2563 พช.1/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
102 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 07/10/2563 พช.1/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
103 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 07/10/2563 พช.1/22/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
104 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 07/10/2563 พช.1/15/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
105 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงแคมป์สน (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 06/10/2563 พช.1/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 160 รายการ