f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 29/09/2564 พช.1/47/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๐๐-กม.๒๗๓+๕๐๕ (เป็นช่วงๆ) 27/09/2564 พช.1/46/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
108 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 27/09/2564 คค 06035/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.356+940 - กม.365+371 (เป็นช่วงๆ) 23/09/2564 คค 06035/29/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.248+900-กม.273+505 (เป็นช่วงๆ) 23/09/2564 คค 06035/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 โครงการปรับปรุงทางหลวงบริเวณทางเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๒๓+๘๕๐-กม.๒๒๕+๗๐๐ 27/09/2564 พช.1/45/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.๒๘๒+๙๗๐-กม.๒๘๔+๕๕๐ , กม.๒๘๙+๗๗๕-กม.๒๙๑+๗๔๐ 22/09/2564 พช.1/44/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๖+๔๕๐-กม.๒๔๗+๗๐๐ LT. 31/08/2564 พช.1/43/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา–สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๖+๔๕๐–กม.๒๔๗+๗๐๐ LT. 24/08/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/07/2564 551/45/64/170 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 ซื้อจัดซื้อเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post (RGP)) จำนวน ๑,๔๘๗ ต้น 15/06/2564 พช.(พ.1)/2/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะนำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 03/02/2564 พช.1/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่ – ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๑๓+๘๐๐ – กม.๑๔๓+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) 23/11/2563 พช.1/17/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๑+๘๙๖ – กม.๒๑๕+๕๕๐ (เป็นช่วงๆ) 23/11/2563 พช.1/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
120 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๘๗๕ , กม.๑๕+๕๕๐ – กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ 23/11/2563 พช.1/16/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 209 รายการ