f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๑๓+๓๒๕ – กม.๑๕+๘๗๕ 08/11/2561 พช.1/ 37 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
92 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๓) ระหว่าง กม. ๑๐+๘๐๐ – กม.๑๓+๓๒๕ 08/11/2561 พช.1/ 35 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
93 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 16/11/2561 คค ๐๖๐๓๕/๑๖/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 93 จาก 93 รายการ